PROIZVODNJA

PRIPREMA / IZRADA TISKOVNIH FORMI (KLIŠEJA)

Proces pripreme započinje nakon što kupac dostavi dizajn u odgovarajućem formatu. Najprije se definiraju svi potrebni parametri (dimenzije folije/vrećice, dimenzije klišeja, vrsta tiska, boje), a zatim se dizajn šalje u obradu. Tijekom procesa obrade i izrade montaže, dizajn se prilagođava na način da tehnološki odgovara mogućnostima stroja na kojem se tiska, a da finalni rezultat odgovara očekivanju klijenta. Nakon što klijent pregleda i ovjeri soft i/ili print proof kreće se u izradu tiskovnih formi.

 

 

TISAK

Tisak započinje s fazom pripreme stroja (boje, materijal) te montažom klišeja na formatne valjke. U prvoj fazi tiska definiraju se boje i otisak se uspoređuje s referentnim uzorkom ili Pantone skalom boja.  Nakon što su boje definirane, strojarova zadaća je osigurati kvalitetan i čist otisak kroz cijelu fazu.

U fazi tiska moguće je i dogovoriti dolazak na strojnu ovjeru tiska pri čemu kupac odmah vidi rezultat boja na foliji. Ovjera tiska dogovara se u trajanju od maksimalno 1:30h po dizajnu.

KAŠIRANJE

Kaširanje je moguće do maksimalno 4 sloja – kombinacije duplexa, triplexa ili kvadriplexa.

Prilikom kaširanja dolazi do spajanja dvije ili više folija što osim faktora laminacije ima i utjecaj na otisnutu foliju, što zbog utjecaja ljepila, ali i zbog namjernih efekata (dobivanje efekta metalik boje nakon kaširanja na aluminij).

 

REZANJE

Faza rezanja može biti: nulta – kada se priprema materijal za tisak, zadnja – kada se roba isporučuje u obliku folije ili
pak predzadnja nakon koje slijedi faza konfekcije.

 

 

KONFEKCIJA/DORADA

Prilikom konfekcije iz folije u roli dobiva se gotovi format vrećice u koju se može pakirati proizvod. Već prilikom pripreme za tisak/tiskovne forme izrazito je bitno definirati ako se radi o proizvodnom procesu sa završetkom na konfekciji kako bi se tehnički nacrt uskladio sa zahtjevima stroja za doradu.